BASİAD Balıkesir’in Menfaatleri İçin Çalışan Bir Ortak Fayda Kuruluşudur.
ANASAYFA
YÖNETİM
KOMİSYONLAR
ÜYELERİMİZ
SÜTUNLU KONAK
İLETİŞİM
          ENGLISH  
Tüzük Basiad Tarihçe Etik Basiad Vizyonu Yönetim Kurulu Başkanın Mesajı Komisyonlar Üyeler Onursal Üyeler Yüksek İstişare Konseyi Sütunlu Konak Basiad Blog Etkinlikler Raporlar Basın Bültenleri Kurumsal Kimlik Logo Basiad Evrensel Görüş Algısı Balıkesir Fotoğrafları

BASIAD Balıkesir Bankacılık 2012 Sektör Raporu

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ

(BASİAD)

T Ü Z Ü K

(2024)

 

           BÖLÜM -  I
MADDE 1- DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

a)     Derneğin Adı: BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ’dir

b)     Merkezi:          BALIKESİR’dir.

 

MADDE 2- ŞUBE – TEMSİLCİLİK AÇIP AÇAMAYACAĞI

Derneğimiz hiçbir surette şube açamaz, ancak gerekli görülen hallerde ve yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek için temsilcilik açılabilir.

 

MADDE 3- SİYASETLE UĞRAŞAMAYACAĞI

Derneğimiz hiçbir suretle siyasetle uğraşamaz, siyasi parti ve sendikalardan yardım talep edemez, bu kuruluşlara da yardımda bulunamaz.

 

 MADDE 4- DERNEĞİN AMACI

Derneğin amacı, Ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunmak üzere Atatürk’ün çizdiği Türkiye Cumhuriyeti vizyonu ve çağdaş uygarlık hedefini esas alarak bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirmesi için faaliyetlerde bulunmak, demokratik, laik, etkin hukuk devleti anlayışı içinde, sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak, Sanayici ve İşadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmektir.

 

MADDE 5-DERNEĞİN FAALİYET ALANLARI

Dernek, kuruluş amacı içinde ve bu amacı gerçekleştirmek için aşağıda belirlenen çalışma konuları ile ilgilenecektir.

a) Üyeleri arasında dayanışma ve birlik düşüncesini geliştirmek için sosyal ve eğitici nitelikli  toplantılar, paneller, seminerler ve konferanslar düzenlemek.

b) Sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartları ile üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Dernekler Kanunu ile bu kanuna istinaden çıkarılacak yönetmelikte hükme bağlanan esaslara göre sandık kurmak.

c) Amacına varabilmek için lokal, dinlenme merkezleri kurup işletmek.

d) Dernek amacına uygun faaliyetler için; taşınır veya taşınmaz mal ve menkul kıymetleri Yönetim kurulu kararı ile satın almak veya satmak. Dernek leh ve aleyhine yine Yönetim Kurulu kararı ile ipotek dahil her nevi ayni hak tesis, telkin ve fek etmek.

e) İlimizin tüm kaynaklarının teşebbüs hürriyetlerine göre oluşan ekonomi düzeni içinde, en akılcı biçimde ve en yüksek verimliliği sağlayacak tarzda kullanılmasını sağlamak amacı ile sektörler arasında işbirliğini güçlendirmek.

f) Üyelerinin mensubu bulunduğu mesleki teşekkül mahiyetindeki kamu kurumları yanında Genel İdari ve Mahalli İdare Makamlarına da derneğin amacı doğrultusunda yardımcı olmak.

g) Ulusal ve Uluslararası faaliyette bulunan bazı benzeri amaçlı dernekler ile bu derneklerin üst kuruluşları ile derneğin amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak.

h) Dernek amacını gerçekleştirmek üzere kanunlar tarafından yasaklanmayan eğitim , öğretim  ve sosyal faaliyetleri için ilgili mercilerden izin almak kaydıyla tesisler kurup işletmek.

i) Dernekler kanununda belirlenen usul ve esaslara uymak kaydı ile dernek faaliyetlerinin üyeleri ve kamuoyuna duyurulması ve derneğin tanıtılması amacı ile gazete, dergi, kitap,broşür ve benzeri yayınları neşretmek veya basın- yayın organlarından yararlanmak.

 

BÖLÜM II

 

 

MADDE 6- ÜYE OLMA ŞARTLARI

Fiil ehliyetine sahip ve mevzuatın aradığı koşulları yerine getirmiş, derneğin amaçlarını kabul eden gerçek ve tüzel kişiler Derneğe asil üye olabilirler.  TC vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlarla birlikte Türkiye`de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da gereklidir. Şirket Tüzel kişiler Dernekte bir kişi ile temsil edilir. Şirket Tüzel kişileri, yetkili organları tarafından alınmış karar ile kendilerini temsil edecek kişiyi yazılı olarak Derneğe bildirirler.Dernekler Kanunun üyeliğe ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydı ile, iktisadi faaliyeti, ticari ve medeni ikametgahları Balıkesir ilinde bulunan tüccar, sanayici, esnaf, çiftçi, serbest meslek sahibi ile derneğin amaçlarını kabul eden ve dernek kurma hakkına sahip kişiler derneğe asli üye olabilir. Derneğe yeni üye olarak kabul edilmesini talep eden kişinin, en az iki asli üye tarafından, aday sıfatıyla Yönetim Kuruluna önerilmesi gerekir. Dernek Yönetim Kurulu, asli üyelik için yapılacak bu müracaatları en geç 30 gün içinde inceleyerek üyeliğe kabul veya reddini çoğunlukla kararlaştırıp, müracaat sahibine duyurmak zorundadır. Dernek üyeliği, üyelik giriş formunun doldurulup imzalanması, mail order formunun imzalanması, vergi levhası fotokopisi, bağlı bulunduğu oda-meslek kuruluşlarından aldığı faaliyet belgesi, ikametgah belgesi, nüfus cüzdanı sureti, ticaret sicil gazetesi örneğinin verilmesi ve o yıl için geçerli giriş aidatının ödenmesi ile kazanılır. Derneğe onur üyeleri kaydedilebilir. Onur üyelerinde ikametgah şartı aranmaz.

 

MADDE 7- ÜYE OLAMAYACAKLAR

Affa uğramış olsalar bile, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile, istimal ve istihsal kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından biri ile mahkum olanlar, derneğimize üye olamazlar.

 

MADDE 8- ÜYELİK ÇEŞİTLERİ

Derneğimizin asil, onur ve Fahri üyeleri olmak üzere üç çeşit üyelik sistemi vardır.

a) Asil Üyeler: Derneğe üye olurken yüklenmiş oldukları aidatları muntazaman ödeyen, dernek tüzüğündeki hususları benimseyen dernek faaliyetlerine katkı bulunan seçme ve seçilme hakkına sahip olan üyelerdir. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Bizzat kullanır.

b) Onur Üyeler: Asil Üyelikleri 20 yıl boyunca devam etmiş ve aidatlarını düzenli olarak ödeyerek her hangi bir disiplin cezası almamış asil üyeler 20 yılın bitimi ile talep etmeleri halinde onur üyesi sıfatını alırlar. Onur üyeleri aidat ödemez. Seçme ve Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve delegasyonlara seçilme hakları yoktur. Onur üyeleri Genel Kurulda çalışmalarla ilgili arzularını dile getirebilirler.

 

c) Fahri Üyeler: Asil ve Onur Üyeleri dışında Derneğe maddi ve manevi bakımdan çeşitli yardımları dokunan, dernek çalışmalarına katkıda bulunan kişiler Yönetim Kurulu kararıyla fahri üye seçilebilir. Fahri üyeler aidat ödemez ve Seçme- Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu organlarına seçilme hakları yoktur. Fahri üyeler Genel Kurulda çalışmalarla ilgili arzularını dile getirebilirler.

 

MADDE 9- ÜYELİKTEN ÇIKARMA

a)  Dernek tüzüğü hükümlerine aykırı hareket etmek

b) Dernek faaliyetleri aleyhinde çalışmak

c) Tüzüğün 7. maddesindeki suçlardan birini sonradan işlemiş olmak

d) Kabul etmiş olduğu üye aidatını Yönetim Kurulunun 1 ay ara ile 2 defa yazılı bildirimine rağmen ödememek.

e) Ticari, sınai ve zirai iştigal konuları ile mesleki faaliyetlerinin sona ermesi

Bu gibi üyeler Yönetim Kurulunun yazılı müracaatı üzerine Disiplin Kurulu Kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyenin Genel Kurulda itiraz hakkı olup Genel Kurulun vereceği karar kesindir.

 

MADDE 10- :ÜYELİKTEN ÇIKMAK

Üyeler  yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten ayrılabilir. Dernekten çıkan veya çıkartılan üyeler, üyelikte bulundukları sürenin birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdür. Ödemeyen üyelerin borçları yasal yolla tahsil edilir.

Kimse derneğe üye olmak için ve dernekte kalmak için zorlanamaz. Ayrılan üye derneğe ödemiş olduğu aidat ve diğer yardımları geri isteyemez.

Üyelikten çıkan kişi dernekten aldığı kimlik ve  üyelik plaketini  iade etmekle yükümlüdür.

 

MADDE 11- ÜYELERİN ÖDEYECEĞİ AİDATLAR

Üyeler her Olağan Genel Kurulda yıllara göre belirlenen aylık aidatları ödemek zorundadır. Yönetim Kurulu Üyeleri Asil Üyelerin ödediği aylık aidat tutarının ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu ve komisyon başkanlarının aidatı üye aidatlarından az olmamak ve 5 katını aşmamak şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Aidatların belirlenmesinde derneğin amacı, giderleri, genel işlevi ve hedefleri dikkate alınır. Yönetim Kurulu aidatları her ayın 1’i ile 10’u arasında mail-order yoluyla tahsil eder. Üyeliğe girişte verilen mail order onayı, üyenin aksine yazılı bir talimatı olmadıkça süreklidir ve artan üyelik aidatları için de geçerlidir. Aidatını ödemeyenler hakkında Yönetim Kurulunun yasal takip yapma hakkı saklıdır.

 

BÖLÜM III

MADDE 12- DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları GENEL KURUL, YÖNETİM KURULU, DENETLEME KURULU ve DİSİPLİN KURULU’dur.

 

MADDE 13- DERNEĞİN GENEL KURUL ZAMANI

Derneğin Olağan Genel Kurul Toplantıları 3 yılda bir Ocak ayı içinde yapılır.

 

MADDE 14- GENEL KURULUN TEŞKİLİ

Dernek Genel Kurulu, derneğe kayıtlı, asil üyelerin sayısının yarıdan bir fazla sayıda katılımı ile gerçekleştirilir.

 

MADDE 15- GENEL KURUL İLANLARI

Derneğin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulunun ilanı Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önceden toplantının yeri, saati, tarihi ve gündemi bir gazete ile ilan edilerek veya yazılı ya da elektronik posta ile yapılır.

Birinci toplantıda ekseriyet temin edilmediği takdirde 2. toplantının hangi gün yer ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre, 7 günden az 60 günden fazla olamaz.

 

MADDE 16- GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Genel Kurul toplantısında; ilan edilen gündemdeki  konular görüşülüp karara bağlanır.

Ancak kayıtlı üyelerin onda birinin yazılı talebi üzerine gündeme istenen maddeler eklenebilir veya maddeler arasında sıralama değişikliği yapılabilir.

 

MADDE 17- GENEL KURUL ÇEŞİTLERİ

Derneğin Olağan ve Olağanüstü olmak üzere iki çeşit Genel Kurulu vardır.

Olağan Genel Kurullar tüzükte belirtilen zamanlarda yapılan Genel Kurullardır..

Olağanüstü Genel Kurullar ise, görülen lüzum üzerine Yönetim veya Denetim Kurulunun daveti veya üyelerin en az beşte birinin yazılı daveti üzerine 30 gün içinde yapılan Genel Kurullardır.

Genel Kurul, toplantıya, Yönetim Kurulunca çağırılır.

Bu gibi davetlerde Yönetim Kurulunun Olağanüstü Genel Kurula  katılması zorunludur. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, 3 üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 

 

MADDE 18- GENEL KURULUN YAPILIŞ ŞEKLİ

Üyeler toplantı salonuna evvelce hazırlanmış bulunan hazurun cetvelindeki isimleri hizalarını imzalayarak ve resmi makamlarca verilmiş kimlik belgesi ibraz ederek girer. Kimlik belgeleri Yönetim Kurulu Üyeleri veya Yönetim Kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Kimlik belgesini göstermeyenler ve listeyi imzalamayanlar toplantı yerine alınmaz. Ancak ayrı bir bölümde Genel Kurul toplantısını izleyebilirler. Salonda ekseriyet tespit edildiğinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından Genel Kurul açılarak üyelere ekseriyetin bulunduğu duyurulur ve bir divan Başkanı ve iki katip seçilir. Seçilen divan başkanı ve katipler divandaki yerlerini aldıktan sonra, Genel Kurulu yönetmekle yetkili ve sorumludurlar. Genel  Kurul divanı, gündeme göre toplantıyı idare eder ve sonunda, tanzim edeceği belgelerin tamamını yeni seçilen yönetim kuruluna teslim eder.

 

MADDE 19- GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKLİLLERİ

Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimleri gizli oylama ile, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

 

MADDE 20- GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)Dernek organlarını seçmek

b) Lüzum görüldüğü takdirde tüzüğü değiştirmek

c) Yönetim ve Denetim Kurulu  raporlarını görüşüp, kurulları ibra etmek

d) Yönetim ve  Denetim Kurulu raporlarını görüşüp, aynen veya değiştirmek suretiyle kabul etmek

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya fazla olan taşınmaz malların satılması, bu işler için gereken kredilerin alınması, borçlanılması ve sair yardımların toplanması ile diğer mali işlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu’na yetki vermek

f) Gerektiğinde derneğin feshine karar vermek

g) Mevzuatta ve derneğin tüzüğünde belirlenen Genel Kurulca yapılması gerekli diğer hususları yerine getirmek

 

MADDE 21-  TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 3’te 2 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının 2 katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 3’te 2 sidir. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık oylama ile yapılır.

 

BÖLÜM IV

 

 

MADDE 22- YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 13 asil ve 13 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu seçimi müteakip toplanıp, aralarında görev bölümü yapar. Bir başkan, Üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman seçilip, diğer üyeler ise dernek Yönetim Kurulunun diğer asil üyeleri olur.

 

MADDE 23- YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)  Derneği temsil etmek veya kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek

b)  Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak

c)   Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak

d)  Genel Kurulun verdiği yetkiye istinaden derneğe hibe edilen veya satın alınan taşınmaz malların alım satımında takrir almak veya takrir vermek, borçlanmak,  gerektiğinde kredi almak ve  diğer mali ve sair işlemleri yapmak

e)     Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için komisyonlar kurmak, gerektiğinde kaldırmak

f)   Dernek tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer hususları yerine getirmek ve yetkilerini kullanmaktır.

g)  Yönetim Kurulu belirli gün ve saatte olmak üzere her hafta toplanır. Kararlar ekseriyetle alınır, alınan kararlar karar defterine işlenir ve mevcut olanlar tarafından imzalanır. Mücbir bir sebep olmaksızın ardı ardına 3 kez Yönetim Kurulu Toplantısına gelmeyen üye yazı ile ikaz edilir, gelmemekte ısrar ederse yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır.

 

MADDE 24- DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Denetim Kurulu, Genel Kurulun kendi üyeleri arasından 3 asil, 3 yedek üye olarak ve açık oyla seçilir.

 

MADDE 25- DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

a)  Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin evrak, defter, fatura, senet, makbuz ve gider belgelerini incelemek

b)  Her altı ayda bir yapılan denetime ait hazırlayacağı raporu Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunmak,

c)  Lüzum görüldüğü takdirde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmaktır.

 

MADDE 26- DİSİPLİN KURULUNUN TEŞKİLİ

Derneğin; tecrübe sahibi, çevresinde hürmet ve itimat kazanmış üyeleri arasından Genel Kurulca açık oyla seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında kendi arasından 1 başkan seçer.

 

MADDE 27- DİSİPLİN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Disiplin Kurulu, Yönetim Kurulunun  yazılı talebi ile veya dernek üyelerinin 2/5’inin yazılı isteği ile toplanır. Başkan hariç asgari 3 üye Disiplin Kurulunun nisabıdır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik halinde başkanın oyu üstündür.

Disiplin Kurulu inceleme yapmak üzere ilgili üye veya kurulların görüşünü isteyebilir. Bu husustaki tutanaklar tamamen gizli olarak muhafaza edilir.

 

MADDE 28- DİSİPLİN KURULUNUN VERECEĞİ CEZALAR

a)  Yazılı ihtar

b)  Dernekten ihraç

Disiplin Kurulundan ceza almış üye, hakkında verilen karara bir defa olmak üzere Genel Kurulda itiraz edebilir. Genel Kurulca gündeme alınan itiraz müzakere sonrası kapalı oyla oylanır. Genel Kurulun vereceği karar nihaidir. Disiplin Kurulunun kararlarını Yönetim Kurulu yönetir. Disiplin Kurulundan ceza almış üye Genel Kurulca seçilen organlarda görev alamaz.

 

MADDE 29- SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Yönetim kurulu seçime müteakip yaptığı görev dağılımı neticesinde, Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulları asil ve yedek üyeliklerine seçilenlerin kimliklerini örneğine uygun olarak dört nüsha tanzim edilen “Genel Kurul Sonuçları Bildirimi”ni yasal süre içinde mülki amirliğe verir.

 

MADDE 30- DANIŞMA KURULU

Derneğin en üst danışma organıdır. Danışma Kurulu; Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Önceki dönemler Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan üyelerin doğal üye olduğu ve Yönetim Kurulunca her dönem için belirlenen; kurulun tek sayıda oluşacağı şekilde 3 veya 4 üyenin belirlenmesi ile oluşmaktadır.  Yönetim Kurulunca belirlenen üyeler her dönem için 3 yıl süre ile seçilir.  Kurul kendi arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

Kurul ayda bir defa Kurul Başkanı`nın daveti ile toplanır. Kurul kararları istişari nitelikte olup, Yönetim Kurulu`nu bağlamaz. Dernek Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine ayda 1 kez Yönetim Kurulu Toplantılarına katılırlar.

Danışma Kurulu Yönetim Kurulunca talep edilen danışma konuları gündemi ile toplanıp tavsiyesini Yönetim Kurulu’na bildirir. 

 

BÖLÜM V

 

MADDE 31-  DERNEKTE TUTULACAK DEFTERLER

a) Karar defteri

b) Üye kayıt defteri

c) İşletme hesabı defteri

d) Demirbaş eşya defteri

e) Gelen giden evrak defteri

f ) Alındı belgesi kayıt defteri

Bu defterlerin Dernekler Biriminden veya Noterden tasdiki zorunludur.

 

MADDE 32- DERNEK GELİRLERİ

Derneğin gelirleri aşağıda gösterilen yerlerden sağlanır.

a) Dernek üyelerinin aidatları

b)Dernek tarafından düzenlenen piyango, eğlence ve benzeri sosyal faaliyetler

c) Derneğin menkul ve gayri menkullerinden elde edilecek gelirler

d) Hayırsever vatandaşların vereceği para ve eşya gelirleri, çeşitli bağış ve yardımlar

e) Mevzuata uygun olarak elde edilen sair gelirler.

 

MADDE 33- GELİRLERİN TAHSİL ŞEKLİ

Dernek gelirleri Alındı Belgeleri karşılığında tahsil edilir. 

 

MADDE 34- GİDERLERİN SARF ŞEKLİ

Derneğin bütün giderleri fatura, senet ve sarf belgeleri ile yapılır.

 

MADDE 35- TAŞINMAZ MAL EDİNME  VE KİRALAMA

Dernek amacını gerçekleştirmek için bağış veya satın alma yoluyla taşınmaz mal edinebilir ve bunları satabilir, hibe ve terk edebilir, kiralayabilir. Derneğe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuya tescillerinden itibaren, gayri menkulün tapu ve vergi kaydı suretlerinden iki nüshası bir ay içinde mülki amirliğe verilir.

  

MADDE 36- YURDIŞINDAN YARDIM ALMA

Dernek mülki amirliğe önceden bildirmek şartıyla yurtdışındaki kişi kurum ve kuruluşlardan ayni veya nakdi yardım alabilir.

 

MADDE 37- DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız Denetim Kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç altı ayda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

 

MADDE 38- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

MADDE 39- TEMSİLCİLİK

Dernek gerekli gördüğü yerde dernek faaliyetlerini yürütmek için temsilcilik açabilir. Temsilcilikler Genel Kurulda temsil edilmezler. Temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler mülki amirliğe yazılı olarak bildirilir.

 

MADDE 40- TOPLANTILAR

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve üyeler arası birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla Yönetim Kurulunun belirlediği zamanlarda olağan veya yemekli “vizyon” toplantısı yapar. Bu toplantıların tarih, yer ve saati Yönetim Kurulu tarafından tüm üyelere bildirilir. Bir faaliyet döneminde üst üste 3 kez toplantıya katılmayan üyeye yazılı uyarı yapılır ve devam kriterini amacına uygun sağlamayan üyenin üyeliğine son verilebilir.

 

MADDE 41- DERNEĞİN FESHİ

Genel Kurul derneğin feshini her zaman karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 3’te 2 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 3’te 2’sidir. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin feshi halinde durum yasal süre içinde Mülki Amirliğe bildirilir.

 

MADDE 42- MALLARIN TASFİYESİ

Derneğin feshi halinde bütün mal ve para varlığı Balıkesir Çocuk Esirgeme Kurumuna devredilir.

 

MADDE 43-ÜST KURULUŞLARA ÜYELİK

Dernek, amacı doğrultusunda gücünü birleştirmek üzere, Genel Kurul kararı ile kurulmuş veya     kurulacak olan federasyona kurucu üye veya üye sıfatıyla katılabilir, üyelikten ayrılabilir. Karar doğrultusunda gerekli başvuruları ve işlemleri yapabilmeye Yönetim Kurulu yetkili ve görevlidir.

Dernek, üyesi olduğu federasyonun tüzüğüne uygun olarak üyelik statüsünün gerektirdiği sayıda üye ile temsil olunur. Her dernek üyesi temsilci üyeliğe aday olabilir. Temsilci üyeler Genel Kurul tarafından  seçilirler.

Dernek, kendi üyelerinden alınan yıllık aidatın üyesi olduğu federasyondaki üyelik statüsünün gerektirdiği ölçüdeki kısmını federasyon ödentisi olarak ayırır.

Dernek, üst kurullarına üyeliğin devam edip edemeyeceğini, genel kurulda (Olağan- olağanüstü) karar verir

 

MADDE 44-TÜZÜKTE  AÇIKLIK OLMAYAN HALLER

 Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için  Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanun’un konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.

 

Bu Tüzük 44 maddeden ibarettir.

 

 

MEVCUT YÖNETİM KURULU:

 

1. Selçuk SAVAŞ                                          Yönetim Kurulu Başkanı                  :

 

2. Şeyma Yarış KIRAN                                Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

 

3. Buse Tellioğlu ALTINDİŞ                       Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

 

4. Ercan SÜRENKÖK                                  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı:

 

5. Aytuğ YARMAZ                                       Yönetim Kurulu Genel Sekreter     :

 

6. Neriman KÖYBAŞI                                  Yönetim Kurulu Sayman Üye           :

 

7. Barış SAĞLAM                                       Yönetim Kurulu Üyesi                      :

 

8. Çiğdem ÇELİK                                         Yönetim Kurulu Üyesi                      :

                       

9. Serkan NUHOĞLU                                 Yönetim Kurulu Üyesi                      :

 

10. Barış DURMAZ                                      Yönetim Kurulu Üyesi                      :

 

11. Ömür GÜNDOĞDU                              Yönetim Kurulu Üyesi                      :

 

12. Ahmet KALAN                                       Yönetim Kurulu Üyesi                      :

 

13. Hüseyin Efekan Özer                            Yönetim Kurulu Üyesi                      :